Soscial Distancing

oleh -71 views
Pengarang: Neni Nurachman

Cerpon Sunda – ‘Aya ku bedegong nya, ajengan téh, ngayakeun waé tarawéhan, puguh teu meunang’

‘Facebook’na hantem popoyok. Aya nu ngadukung aya ogé anu malik cua, nu mairan padu ogé aya. Lain sakali dua kali Bu Kinkin ngapungkeun kalimah sarupa kitu.

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

Kaharti, meureunan pédah manéhna mah tuhu kana aturan. Tur kaasup ‘rélawan covid 19’ di désa.

“Sabun disayogikeun, masigit dikepél unggal waktos, saf solat ogé dicarangan, parantos saluyu sareng protokoler covid” Mama Ajengan mungkas jawaban,  nalika aparat désa, puskésmas, katut pulisi nalék wanci lohor, di jero masigit.

Sababaraha urang nonoman sasapu, ngépél, tur meresihan sabudeureun masigit. Karpét ogé digulung.

Abringan aparat rut-rét. Koréléng ka palebah paragi wudu jeung jamban. Maranéhana unggut-unggutan, sasadu.

“Di wewengkon ieu, masih kalebet ‘zona hijau’, numawi wantun tarawéhan sareng berjamaah di masigit ogé, Nun.”  Mama Ajengan ngadeudeulan deui alesanana.

“Bilih hoyong uninga, mangga diantos asar atanapi wanci tarawéhan di dieu,” saur Mama Ajengan, mésem.

‘Sakitu dilaporkeun tur diontrog ogé, anger bedegong…tarawéhan, tadarusan di masigit.’ Bu Kinkin ngeuleuweuh deui dina ‘Facebook’ jeung WA. Pairan beuki ramé, boh nu sapuk boh nu teu panuju.

“Mama, uninga teu? Itu Bu Kinkin ngulem halal bil halal, sakantenan sawalan, ogé pakaulan putrana lulus kuliah, saurna,” Mang Acéng hariweusweus, ngébatkeun dzikir Mama Ajengan.

Gelenyu, Mama Ajengan imut. “Moal ruang-riung, kapan kudu ‘social distancing’. Di masigit mah jalma ngahargaan tempat ibadah anu suci, sakur aturan pada tumut. Di tempat lian mah, teu ngajamin bisa, kabersékaanana ogé nya kitu.”  Mama Ajengan terus khusu deui.

Mang Acéng unggut-unggutan. Ngised nyarandé, ngoéran hapé. Bréh,  kiriman Bu Kinkin, keur ngariung sapiriumpi, sabondoroyot,

‘Persiapan halal bil halal’ écés pisan kalimahna, dipirig sababaraha potrét anu keur balakécrakan, pagéyé-géyé.

Pangarang: Neni Nurachman, Guru SMA Negeri 1 Sariwangi, Kab. Tasikmalaya. Email: neninurachman81@gmail.com